• सम्पर्क

  वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, बाँकेको
  नेपालगंज

  फोन नं.-:(०८१)-५२३५२३
  फ्क्स नं.-: ०८१-१२३८९-४५६७८

  इमेल: dpro.banke@gmail.com

   

   

अधिकारी हरु

Sunil Kumar Acharya
Sunil Kumar Acharya
(Senior Scientific officer)
Arjun Neupane
Arjun Neupane
(Scientific Officer)
Ramkrishna Bhandari
Ramkrishna Bhandari
(Scientific Officer)

सबै अधिकारीहरु »